Privacy Statement

De website www.hubar.nu is eigendom van Hubar Executive Search.

Hubar Executive Search houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Hubar Executive Search is een intermediair tussen werkgevers en werknemers en garandeert te allen tijde een zorgvuldige en discrete omgang met de informatie die uit dit werk voortvloeit.

Gegevensverwerking

Ten behoeve van haar bedrijfsvoering verzamelt en verwerkt Hubar Executive Search gegevens over kandidaten. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Hieronder lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u.

Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

a) Wij kunnen uw persoonsgegevens bij verschillende gelegenheden opslaan, bijvoorbeeld wanneer u zich tot ons wendt voor het maken van een afspraak, wanneer u ons uw CV ter beschikking stelt of als referent optreedt.
b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

 • Algemene informatie: Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres. En indien u een zakelijke klant bent: uw bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres, BTW- en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel).
 • Informatie met betrekking tot onze diensten: Het CV dat u ons ter beschikking hebt gesteld. Gespreksverslagen van telefoongesprekken of persoonlijke gesprekken.
 • Informatie afkomstig van derden: Wij kunnen tevens informatie inzamelen die op u betrekking heeft en afkomstig is van door u opgegeven referenten (nooit anders dan na uw vooraf gegeven toestemming), publieke databases of social media platformen zoals LinkedIn en die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken, te corrigeren of aan te vullen, met name om ons in staat te stellen u beter te kunnen adviseren.

c) Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop deze gegevens werden meegedeeld of waarop wijzigingen werden aangebracht.
d) Wij slaan de gegevens alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’) mogen doen.

Gebruiksdoeleinden

Wij gebruiken de ingezamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Gegevens en andere informatie van kandidaten (CV’s, contactgegevens,
  aanvullende informatie) worden enkel gebruikt bij getoonde interesse, na beoordeling onzerzijds en na toestemming van de kandidaat- in de search ten behoeve van vervulling van concrete vacatures of het opzetten van netwerkmomenten met andere relaties in ons netwerk (oriënterende gesprekken);
 • Gegevens en andere (bedrijfs)informatie van opdrachtgevers worden alleen gebruikt in het kader van het onderhouden van de relatie en in de search ten behoeve van het vervullen van concrete vacatures, waaronder ook facturering;
 • Contactgegevens kunnen in enkele gevallen gebruikt worden om bepaalde relaties (kandidaten, opdrachtgevers en eventuele anderen) uit te nodigen voor speciale, exclusieve events; deze contactgegevens worden nooit zonder toestemming van de genodigden met andere genodigden gedeeld (alleen de naam en huidige functie/bedrijf of andere openbare informatie); wel kunnen bepaalde leveranciers en/of partnerorganisaties die ons ondersteunen bij de organisatie van deze events contactgegevens van kandidaten en opdrachtgevers onder ogen krijgen en/of gebruiken om de events te realiseren; eventuele leveranciers en partners worden zorgvuldig geselecteerd en zijn (op basis van contract) verplicht tot geheimhouding van de verkregen informatie en het verwijderen van deze informatie uit hun systemen na afloop van het betreffende event;
 • In geen enkel geval wordt gevoelige data, waaronder CV’s, contactgegevens en vertrouwelijke (bedrijfs)informatie, met derden gedeeld zonder voorafgaande (mondelinge of schriftelijke) toestemming van betreffende kandidaat, opdrachtgever of relatie;
 • Introductie van kandidaten vindt –na expliciete goedkeuring- plaats via e-mail of in hard copy bij opdrachtgever om de tafel aan de hand van hun eigen CV (inclusief contactgegevens) en een beschrijving van onze indrukken en eventuele aanvullende informatie (o.a. huidig salaris, opzegtermijn etc.);

Bewaarbeleid

Alle gegevens van kandidaten, opdrachtgevers en andere relaties worden –mits duidelijk is dat ze met hun toestemming zijn verkregen- bewaard, tenzij er een verzoek wordt gedaan van een individu om haar of zijn gegevens uit onze bestanden te verwijderen; op deze wijze kunnen wij de lange termijn relatie die wij zowel met kandidaten als opdrachtgevers als andere relaties opbouwen,

 1. op een goede manier onderhouden en
 2. kandidaten in de loop van hun loopbaan volgen en zo beter hun ontwikkeling en wensen inschatten, wat weer van zeer veel waarde is bij de beoordeling of er een match is met een bepaalde rol en bij het gericht kunnen adviseren van de kandidaten over hun loopbaankeuzes.

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming op elk ogenblik te herroepen.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te beheren en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties. In dergelijke gevallen verwerken wij uw gegevens op grond van onze juridische verplichtingen.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens kunnen – alleen na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming – met een derde, te weten een potentiële nieuwe werkgever, worden gedeeld.

Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

Juridische grondslagen van de verwerking

a) Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 sub a AVG).
b) Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een overeenkomst met u is art. 6 lid 1 sub b AVG de juridische grondslag.
c) Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 sub c AVG.
d) Bovendien verwerken wij persoonsgegevens op grond van onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen, alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

Verwijdering van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.

Rechten van betrokkenen

a) Als betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
b) Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (zie ook het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’), blijft onveranderd.
c) U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
d) Wanneer u vragen heeft over de manier waarop Hubar Executive Search met uw persoonlijke gegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij verzoeken u uw aanvragen, bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via info@hubar.nu
e) Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG).

Aanpassingen

Hubar Executive Search behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Cookieverklaring

Hubar Executive Search plaatst functionele cookies om haar website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee zij het gebruik van haar website kan meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Dit geldt niet voor derde partijen die via de website van Hubar Executive Search zijn te bezoeken, zoals bijvoorbeeld de hyperlink naar het Linkedin-profiel van Hubar Executive Search. Het plaatsen van cookies kan te allen tijde in de instellingen van de internetbrowser geblokkeerd worden.